Nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie osobą prawnym lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zapraszamy do zakupów w naszym biurze handlowy w Warszawie ul. Michałowicza 13.


W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).


REGULAMIN

§1 Definicje

1. Administrator Danych Osobowych:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BIS-MW s.c.
Monika Chomiakowska – Widulińska, Waldemar Widuliński
Ul. Batalionu AK "Zośka" 4 B m.1 01-122 Warszawa
BIURO HANDLOWE:
Ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa
NIP: 5272529220, REGON: 140809552,

2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Dane kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BIS-MW s.c.
Monika Chomiakowska – Widulińska, Waldemar Widuliński
Ul. Batalionu AK "Zośka" 4 B m.1 01-122 Warszawa
BIURO HANDLOWE:
Ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa
e-mail: sprzedaz@bismw.com.pl
Telefon 22 836-72-21

4. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona będzie oszacowana po otrzymaniu wstępnego zamówienia e-mailem.

6. Dowód zakupu – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

8. Kupujący – Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

10. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

11. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona będzie po otrzymaniu wstępnego zamówienia e-mailem.

12. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: http://www.bismw.com.pl/polityka-prywatnosci

13. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia.

14. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

15. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

16. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/

18. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

19. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bismw.com.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący zapoznać się z ofertą i złożyć zamówienie e-mailem zapytania@bismw.com.pl.

20. Sprzedający:przedmiot umowy.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BIS-MW s.c.
Monika Chomiakowska – Widulińska, Waldemar Widuliński
Ul. Batalionu AK "Zośka" 4 B m.1 01-122 Warszawa
BIURO HANDLOWE:
Ul. Michałowicza 13 02-495 Warszawa
NIP: 5272529220, REGON: 140809552,
CEIDG:
Monika Chomiakowska – Widulińska nr.440258 z dnia 19.12.2006r
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=01c0cd87-5c13-4517-acde-8179a43b7084
Waldemar Widulński nr.440251 z dnia 19.12.2006r
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9aa5ab37-17d2-4379-a763-8ad668f91565
KONTO BANKOWE: 27 1090 1883 0000 0001 1602 3626

21.System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

22. Termin realizacji – podana będzie po otrzymaniu wstępnego zamówienia e-mailem.

23. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.

24. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony będzie po otrzymaniu wstępnego zamówienia e-mailem.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury lub faktury pro forma;

b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu.

7. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami etykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wysłać zamówienie e-mailem na adres zapytania@bismw.com.pl.

3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

5. Realizacja zamówienia Kupującego może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w e-mailu potwierdzającym otrzymanie zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b

§4 Rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§5 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

3. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

4. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

a. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

b. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

d. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy

6. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§6 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( http://www.bismw.com.pl/regulamin.html ), W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.2 (Warszawa, 25 maja 2018 roku)