Program

Aktywna tablica


 Przejdź do oferty cenowej: AKTYWNA TABLICA - sprzęt projekcyjny, tablice ineraktywne 

Odbiorcy projektu:
- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne,
- szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich

Budżet: 17 500 zł przy wkładzie własnym 20% tj. 3 500 zł = 14 000 zł na każdą szkołę

Wkład własny 20%
3 500 zł przy wnioskowanej maksymalnej kwocie 14 000 zł,

Do wkładu zalicza się:
- wkład finansowy przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
- sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.

Wymagania wobec szkoły:
1. dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
2. jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym.
3. na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy
szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
- przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z przeinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,
- router
- salę lekcyjną z dostępem do Internetu

Sprzęt
1) tablica interaktywna: (lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy)
2) projektor projektor ultrakrótkoogniskowy;
3) głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
4) interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Wymagania jakie musi spełniać sprzęt
- deklaracja CE;
- certyfikat ISO 9001 dla producenta;
- jeżeli szkoła kupuje w ramach programu więcej niż 1szt sprzętu danego rodzaju – sprzęt musi pochodzić od tego samego producenta.
- komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy
- sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich;
- niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania;
- posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących
Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie Aktywna tablica
Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

Prawo
Treść uchwały – program Aktywna tablica
Dziennik ustaw

Pamiętaj!
Dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.


Harmonogram (skrócony) do istotnych punktów

L.p. Zadanie 2017 2018/19
2. Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących

31.08

15.04
3.

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów

15.09 30.04
4.

Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia

29.09 15.05
6.

Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa

30.09 29.05
7.

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).

15.10 30.06
8.

Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.

do końca każdego roku budżetowego

10.

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;

do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego (po roku udzielenia wsparcia)


Ważne!
Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły które uzyskały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

1. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

2. uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b. zorganizowaniu w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;

3. wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub szkoły za granicą i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;

4. wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5. przedstawieniu na potrzeby organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:
a. ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub szkołach za granicą na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
b. charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;

6. wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach, o których mowa w § 21.Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

Ceny podane na stronie www.bismw.com.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa polskiego. Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Nie ponosimy odpowiedzialności za mogące występować (chociażby z powodu używania różnych monitorów) różnice kolorystyczne pomiędzy niniejszą prezentacją, a faktyczną kolorystyką wyrobów. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian zarówno w kolorystyce jak i konstrukcji prezentowanych towarów.

Informujemy, że publikowane dane techniczne przedstawione na naszej stronie są danymi katalogowymi, które otrzymaliśmy od producenta lub dystrybutora. Dołożymy wszelkich starań, aby odzwierciedlały one stan rzeczywisty, jednak mogą zawierać małe uchybienia i błędy, które nie mogą być podstawą do roszczeń.W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z nami.

Niniejsze zdjęcia mebli z logo "BIS-MW" zamieszczone na stronie są własnością intelektualną firmy P.H.U. BIS-MW s.c. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów (zdjęć) w całości, częściowo lub ze zmianami oraz wykonywanie mebli wg wymienionych wzorów bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Nasza firma prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie podmiotom gospodarczym (posiadającym nr NIP i REGON), nie mają więc tu zastosowania przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dn. 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
Klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) zapraszamy do zakupów w naszym biurze handlowy w Warszawie ul. Michałowicza 13.